A jelenleg hatályos jogszabályok szerint minden nevelési-oktatási intézmény köteles közzétenni:

a szakmai alapdokumentumot,

pedagógiai programot

szervezeti és működési szabályzatot,

házirendet,

a felvételi lehetőségről szóló tájékoztatót,

a beiratkozásra meghatározott időt, a fenntartó által engedélyezett osztályok, csoportok számát,

köznevelési feladatot ellátó intézményegységenként a térítési díj, a tandíj, egyéb díjfizetési kötelezettség (a továbbiakban együtt: díj) jogcímét és mértékét, továbbá tanévenként, nevelési évenként az egy főre megállapított díjak mértékét, a fenntartó által adható kedvezményeket, beleértve a jogosultsági és igénylési feltételeket is,

a fenntartó nevelési-oktatási intézmény munkájával összefüggő értékelésének nyilvános megállapításait és idejét, a köznevelési alapfeladattal kapcsolatos – nyilvános megállapításokat tartalmazó – vizsgálatok, ellenőrzések felsorolását, idejét, az Állami Számvevőszék ellenőrzéseinek nyilvános megállapításait, egyéb ellenőrzések, vizsgálatok nyilvános megállapításait,

a nevelési-oktatási intézmény nyitva tartásának idejét, éves munkaterv alapján a nevelési évben, tanévben tervezett jelentősebb rendezvények, események időpontjait,
a pedagógiai-szakmai ellenőrzés megállapításait a személyes adatok védelmére vonatkozó jogszabályok megtartásával

a betöltött munkakörök alapján a pedagógusok iskolai végzettségét és szakképzettségét,
a betöltött munkakörök alapján a nevelő és oktató munkát segítők számát, iskolai végzettségét és szakképzettségét,

az országos mérés-értékelés évenkénti eredményeit,

a tanulók le- és kimaradásával, évfolyamismétlésével kapcsolatos adatokat,

– középiskolákban – évenként feltüntetve – az érettségi vizsgák átlageredményeit,

a tanórán kívüli egyéb foglalkozások igénybevételének lehetőségét,

a hétvégi házi feladatok és az iskolai dolgozatok szabályait,

az osztályozó vizsga tantárgyankénti, évfolyamonkénti követelményeit, a tanulmányok alatti vizsgák tervezett idejét,

az iskolai osztályok számát és az egyes osztályokban a tanulók létszámát

a szabadidős foglalkozások körét

az externátusi ellátás igénybevételének lehetőségét

a kollégiumi csoportok számát és az egyes csoportokban a tanulók létszámát.